بایگانی دسته‌ی: گالری ویدیوها

نکات مهم در طرح دعوی الزام به تنظیم سندرسمی

نکات مهم در دعوای الزام به تنظیم سندرسمی

اخذگواهی حصرورثه(گواهی انحصاروراثت،مدارک لازم ومراحل آن

اخذ گواهی حصرورثه(گواهی انحصاروراثت)

دعاوی بانکی قسمت دوم

دعاوی بانکی بخش دوم -اقدام حقوقی بر علیه بانکها و دفاع در مقابل آنها

دعاوی بانکی – طرح دعوی و دفاع در قبال آن بخش ۱

دعاوی بانکی بخش اول :راهنمای شما جهت دفاع در مقابل اقدامات بانکها در خصوص اخذ مبالغ مازاد بر مصوبات بانک مرکزی