آیا میدانید های چک

۱-آیا می دانید چک در حکم اسناد لازم الاجرا ست و در صورت برگشت آن دارنده می تواند از طریق اجرای اسناد رسمی بر علیه صادر کننده اقدام نماید.

۲-آیا می دانید حواله های صادره از سوی صندوق های قرض الحسنه که از حیث شکل وظاهر شبیه چک های بانک ها می باشند از حیث مقررات شامل وتابع مقررات مربوط به چک نمی گردند و مانند اوراق واسناد عادی محسوب می گردند.

۳-آیا می دانید اقدام بر علیه صادرکننده چک از طریق اجرا ثبت مستلزم وقت کمتری است لکن در اینصورت اعمال ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بر علیه صادرکننده در هنگامی که مالی از وی بدست نیاید نمی توان درخواست حبس اورا تا زمان پرداخت وجه چک درخواست کرد.

۴-آیا می دانید درصورتی که از طریق اجرای ثبت بر علیه صادر کننده چک اقدام می کنید باید ۵درصد وجه چک را به اجرای ثبت اگر مالی از محکوم علیه نیابید بدهید تا اصل لاشه چک را مسترد نمائید.

۵-آیا می دانید اقدام از طریق اجرا ثبت تنها بر علیه صادر کننده خواهد بود .

۶-آیا می دانید تعقیب کیفری صادر کننده تنها از طریق دادگستری ممکن خواهد بود.

۷-آیا می دانید از منافع اقدام از طریق اجرای ثبت بر علیه صادر کننده چک عدم نیاز به تقدیم دادخواست وطی تشریفات دادرسی همچنین طی مدت زمان کمتری برای وصول طلب است.

۸-آیا می دانید اگر امضای چک با نمونه امضاء بانکی صادر کننده متفاوت باشد صدور اجرائیه ممکن نخواهد بود.

۹-آیا می دانید دارنده چک یعنی کسی که چک در وجه او صادر شده یا ظهرنویسی شده یا درمورد چکهای حامل  تنها حق  درخواست صدور اجرائیه را دارند.

۱۰-آیا می دانید کسی که چک را به نمایندگی یا وکالت از صاحب حساب صادر نموده است با صاحب حساب متضامناً مسئول پرد اخت وجه چک خواهند بود ودراینصورت تنها امضاء کننده چک مسئولیت کیفری دارد.

۱۱-آیا می دانید شکایت شما درصورتی که صادر کننده چکی هستید که از طریق اجرای ثبت بر علیه شما اقدام شده نسبت به نحوه عملیات اجرائی در صلاحیت رئیس اداره ثبت محل است واعتراض تصمیم ثبت در صلاحیت هیات نظارت قراردارد.

و مرجع رسیدگی به دعوای شما ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدارمحلی است که در حوزه ان دستور اجرا داده شده است.

۱۲-آیا می دانید جرم صدور چک بلامحل از جرائم قابل گذشت است که جز با شکایت شاکی آغاز نمی گردد و با رضایت وی تعقیب کیفری متوقف و قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد.

۱۳-آیا می دانید دارنده در صورتی حق شکایت کیفری در مورد چک را دارد که ظرف شش ماه از تاریخ چک آنرا برگشت زده باشد واز تاریخ مذکور نیزتا شش ماه  شکایت نموده باشد والا حق شکایت کیفری او ساقط خواهد بود.

۱۴-آیا می دانید  تنها کسی که چک بنام او برگشت خورده حق شکایت کیفری را دارد وچنانچه چک به دیگری منتقل شود وی حق شکایت کیفری را نخواهد داشت وچنانچه چک در حین رسیدگی منتقل شود تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

۱۵-آیا می دانید چک فقط در تاریخ مندرج درآن یا پس از ان قابل وصول از بانک است.

۱۶-آیا می دانید مجازات چک بلامحل به چه نحو محاسبه می شود؟

ماده ۷ (اصلاحی ۲/۶/۱۳۸۲قانون صدور چک) هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد بشرح ذیل محکوم خواهد شد :

الف – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده ( ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد .

ب – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ( ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال تا پنجاه میلیون ( ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

ج – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ( ۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دوسال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد ودر صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد ، مجموع مبلغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود .

 

۱۷-آیا می دانید در چه مواردی صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست؟

ماده ۱۳ –(اصلاحی۲/۶/۱۳۸۲قانون صدورچک)در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:

الف – در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد .

ب – هرگاه در متن چک ، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد .

ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است .

د – هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجم معامله یا تعهدی است

ه – در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد

۱۸-آیا می دانید کسی که درخواست عدم پرداخت چک را به بانک بدلیل مفقودی یا سرقت یا جعل یا کلاهبرداری یا خیانت درامانت و…می دهد باید یک هفته بعد از این اعلام به مرجع قضائی شکایت خود را تقدیم و گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نمایدوالا بانک از محل موجودی وجه چک را پرداخت خواهد کرد.

۱۹-آیا می دانید در صورتی که متهم مجهول المکان باشد آخرین نشانی وی در بانک اقامتگاه قانونی او فرض می شود.

۲۰-آیا می دانید چک از اسناد لازم الاجراست ودرخواست کننده توقیف اموال چک از پرداخت خسارت احتمالی برای صدور قرار تامین خواسته معاف است.

۲۱-آیا می دانید در صورتیکه دو یا چند نفرحساب مشترکی داشته باشند در صورت فوت یکی از ایشان سهم موجود  درحساب مشترک نصف یا به میزان سهام مذکور محاسبه می گردد.

۲۲-آیا می دانید در صورتی که مبلغ مندرج در چک از حیث عددی وحروفی متفاوت باشد مبلغ نوشته شده باحروف معتبر است.

۲۳-آیا می دانید نوشتن اینکه چک بابت….است سبب مقید یا مشروط شدن چک نمی گردد.

۲۴-آیا می دانید هنگامی که در متن چک نوشته می شود در وجه حامل یعنی هرکسی که چک را به بانک ارائه دهد می تواند وجه آنرا وصول نماید.

۲۵-آیا می دانید در صورتی که صادر کننده چک فوت نماید و ورثه راضی به پرداخت وجه چک نشوند دارنده چک باید با استفاده از مواد ۲۳۲و۲۳۲ قانون امور حسبی به طرفیت ورثه اقامه دعوا نماید.

۲۶-آیا می دانید صدور چک بلامحل مشمول قانون صدور چک که قانون ویژه ای است می باشد وصدور چکهای ولو متعدد بلامحل سبب اطلاق کلاهبردار بر صادر کننده نیست.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.