کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب ۹/ ۸/ ۱۳۸۲ هجری شمسی برابر با ۳۱ اکتبر ۲۰۰۳ میلادی

1,000,000 ریال

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد
مصوب 9/ 8/ 1382 هجری شمسی
برابر با 31 اکتبر 2003 میلادی