نمونه قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری

1,000,000 ریال