نمونه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ( مبنی بر ابطال بخش نامه )

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ( مبنی بر ابطال بخش نامه )

توضیحات

نمونه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ( مبنی بر ابطال بخش نامه )