نمونه رأی در خصوص قتل غیر عمدی (تصادف منجر به فوت )

499,000 ریال

نمونه رأی در خصوص قتل غیر عمدی (تصادف منجر به فوت )