نمونه رأی در خصوص حکم توقیف شرکت خوانده و دستور مهر و موم اموال و اسناد شرکت

499,000 ریال

نمونه رأی در خصوص حکم توقیف شرکت خوانده و دستور مهر و موم اموال و اسناد شرکت