نمونه رأی در خصوص حکم توقیف شرکت خوانده و دستور مهر و موم اموال و اسناد شرکت

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه رأی در خصوص حکم توقیف شرکت خوانده و دستور مهر و موم اموال و اسناد شرکت

توضیحات

نمونه رأی در خصوص حکم توقیف شرکت خوانده و دستور مهر و موم اموال و اسناد شرکت