نمونه رأی دائر بر مطالبه خسارت ناشی از تصادف

499,000 ریال

نمونه رأی دائر بر مطالبه خسارت ناشی از تصادف