نمونه دیگر رأی در خصوص تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر

499,000 ریال

نمونه دیگر رأی در خصوص تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر