نمونه دیگر رأی در خصوص الزام خوانده به انجام تعمیرات اساسی در عین مستأجره

499,000 ریال

نمونه دیگر رأی در خصوص الزام خوانده به انجام تعمیرات اساسی در عین مستأجره