نمونه دادخواست توقف فوری عملیات اجرایی و صدور قرار قبولی واخواهی

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادخواست توقف فوری عملیات اجرایی و صدور قرار قبولی واخواهی

توضیحات

نمونه دادخواست توقف فوری عملیات اجرایی و صدور قرار قبولی واخواهی