نمونه دادخواست تأمین دلیل وضع موجود ملک مورد معامله از حیث در رهن بودن

499,000 ریال

نمونه دادخواست تأمین دلیل وضع موجود ملک مورد معامله از حیث در رهن بودن