نمونه دادخواست اعتراض ثالث با خواسته اصلی و صدور دستور تأخیر عملیات اجرایی ۱

۹۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادخواست اعتراض ثالث با خواسته اصلی و صدور دستور تأخیر عملیات اجرایی 1

توضیحات

نمونه دادخواست اعتراض ثالث با خواسته اصلی و صدور دستور تأخیر عملیات اجرایی ۱