نمونه دادخواست اعاده دادرسی طاری به جهت صدور حکم در غیر مورد ادعای خواهان

499,000 ریال

نمونه دادخواست اعاده دادرسی طاری به جهت صدور حکم در غیر مورد ادعای خواهان