نمونه دادخواست مطالبه وجه مال التجاره از متصدی حمل و نقل با تأمین خواسته

1,000,000 ریال

نمونه دادخواست مطالبه وجه مال التجاره از متصدی حمل و نقل با تأمین خواسته