نمونه دادخواست مطالبه وجه اجرت المثل ایام تصرف مبیع با قرار تأمین خواسته -از شورای حل اختلاف

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادخواست مطالبه وجه اجرت المثل ایام تصرف مبیع با قرار تأمین خواسته -از شورای حل اختلاف

توضیحات

نمونه دادخواست مطالبه وجه اجرت المثل ایام تصرف مبیع با قرار تأمین خواسته -از شورای حل اختلاف