نمونه دادخواست مطالبه خسارت از شهرداری با قرار تأمین خواسته -از شورای حل اختلاف

1,000,000 ریال

نمونه دادخواست مطالبه خسارت از شهرداری با قرار تأمین خواسته -از شورای حل اختلاف