نمونه دادخواست مطالبه بهای معامله و قرارداد با تأمین خواسته -از شورای حل اختلاف

1,000,000 ریال

نمونه دادخواست مطالبه بهای معامله و قرارداد با تأمین خواسته -از شورای حل اختلاف