نمونه دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به علت عسر و حرج

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به علت عسر و حرج

توضیحات

نمونه دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به علت عسر و حرج