نمونه دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد اجاره و تخلیه به علت عدم تطبیق با وصف-وقوع عیب-در معرض خرابی بودن

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد اجاره و تخلیه به علت عدم تطبیق با وصف-وقوع عیب-در معرض خرابی بودن

توضیحات

نمونه دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد اجاره و تخلیه به علت عدم تطبیق با وصف-وقوع عیب-در معرض خرابی بودن