نمونه دادخواست استرداد لاشه چک با دستور موقت منع بانک از هرگونه اقدام در خصوص این چک

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادخواست استرداد لاشه چک با دستور موقت منع بانک از هرگونه اقدام در خصوص این چک

توضیحات

نمونه دادخواست استرداد لاشه چک با دستور موقت منع بانک از هرگونه اقدام در خصوص این چک