نمونه حکم در خصوص تأیید فسخ قرارداد عادی

499,000 ریال

نمونه حکم در خصوص تأیید فسخ قرارداد عادی