نمونه ای از دادنامه های رد دعوی فسخ معامله و خلع ید، الزام به تنظیم سند رسمی

1,000,000 ریال

نمونه ای از دادنامه های رد دعوی فسخ معامله و خلع ید، الزام به تنظیم سند رسمی