نمونه ای از دادنامه های اعلام گذشت شاکی قبل از صدور حکم قطعی

1,000,000 ریال

نمونه ای از دادنامه های اعلام گذشت شاکی قبل از صدور حکم قطعی