نمونه ای از دادنامه های اعلام گذشت شاکی قبل از صدور حکم قطعی

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه ای از دادنامه های اعلام گذشت شاکی قبل از صدور حکم قطعی

توضیحات

نمونه ای از دادنامه های اعلام گذشت شاکی قبل از صدور حکم قطعی