نمونه ای از دادخواست های مطالبه وجه سفته ( از سوی وکیل )

499,000 ریال

نمونه ای از دادخواست های مطالبه وجه سفته ( از سوی وکیل )