نمونه ای از دادخواست های صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری و منع ادامه عملیات ساختمانی

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه ای از دادخواست های صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری و منع ادامه عملیات ساختمانی

توضیحات

نمونه ای از دادخواست های صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری و منع ادامه عملیات ساختمانی