نمونه ای از دادخواست های صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال دو دانگ از پلاک ثبتی

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه ای از دادخواست های صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال دو دانگ از پلاک ثبتی

توضیحات

نمونه ای از دادخواست های صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال دو دانگ از پلاک ثبتی