نمونه ای از دادخواست های الزام به تأدیه اجور معوقه و تخلیه مورد اجاره به علت عدم پرداخت اجاره بها

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه ای از دادخواست های الزام به تأدیه اجور معوقه و تخلیه مورد اجاره به علت عدم پرداخت اجاره بها

توضیحات

نمونه ای از دادخواست های الزام به تأدیه اجور معوقه و تخلیه مورد اجاره به علت عدم پرداخت اجاره بها