نمونه دادخواست اعتراض ثالث و تأخیر عملیات اجرایی و الغاء دادنامه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادخواست اعتراض ثالث و تأخیر عملیات اجرایی و الغاء دادنامه

توضیحات

نمونه دادخواست اعتراض ثالث و تأخیر عملیات اجرایی و الغاء دادنامه