نمونه دادخواست اعتراض ثالث و تأخیر عملیات اجرایی و الغاء دادنامه

499,000 ریال

نمونه دادخواست اعتراض ثالث و تأخیر عملیات اجرایی و الغاء دادنامه