نمونه ای از دادخواست های ابطال آیین نامه در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی به لحاظ مغایرت با قانون

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه ای از دادخواست های ابطال آیین نامه در اجرای اصل 170 قانون اساسی به لحاظ مغایرت با قانون

توضیحات

نمونه ای از دادخواست های ابطال آیین نامه در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی به لحاظ مغایرت با قانون