نمونه ای از دادخواست های ابطال آیین نامه در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی به لحاظ مغایرت با قانون

499,000 ریال

نمونه ای از دادخواست های ابطال آیین نامه در اجرای اصل 170 قانون اساسی به لحاظ مغایرت با قانون