مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹/ ۷/ ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/ 7/ 1373
با اصلاحات بعدی

توضیحات

‌ماده ۱ – تعاریف
‌در این تصویب ‌نامه واژه ‌های زیر به جای عبارت‌ های مشروح مربوط به کار می ‌رود:
‌کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران.
‌مناطق: مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران.