مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹/ ۷/ ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی

1,000,000 ریال

مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/ 7/ 1373
با اصلاحات بعدی