مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص «انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» مصوب ۱۳۷۰/۷/۱۱

1,000,000 ریال

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام،
در خصوص «انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی»
مصوب 1370/7/11