لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۵/ ۱۰/ ۱۳۳۳ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 5/ 10/ 1333
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه