لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۵/ ۱۰/ ۱۳۳۳ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 5/ 10/ 1333
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

ماده ۱¬- به موجب قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ فسخ شده است .
ماده ۲¬- در کلیه مواردی که هیأت نظارت طبق بند «۲» از ماده ۲۵ اصلاحی سال ۱۳۱۷ قانون ثبت یا به موجب این قانون به اشتباهات رسیدگی می نماید می تواند با تعیین فهرستی از نوع اشتباهات که به نظر هیأت مؤثر یا غیر مؤثرتشخیص گردیده دستور رفع اشتباه و اصلاح ثبت ملک یا اجراء شقوق ۵ و ۶ و ۷ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت را به رؤسای ثبتی که منقضی