قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت میتسوئی

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

قرارداد  بین

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

و

شرکت میتسوئی و شرکاء

توضیحات

این نمونه قرارداد مشارکت یک شرکت ایرانی با یک شرکت خارجی از کتاب قرارداد های نمونه در تجارت بین المللی جلد (۲) صفحات ۱۷۱ تا ۱۹۸- ناشر مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی- چاپ اول سال ۱۳۷۲، اقتباس گردیده است. قرارداد فوق به موجب ماده واحده قانون مورخ ۳۰/۷/۱۳۵۱ اقتباس به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسیده بود….