قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن مصوب ۳۱/ ۱/ ۱۳۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی

1,000,000 ریال

قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن
مصوب 31/ 1/ 1320 با اصلاحات و الحاقات بعدی