قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه مصوب ۸/ ۱۲/ ۱۳۸۷

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه
مصوب 8/ 12/ 1387

توضیحات

ماده ۱- رئیس قوه قضائیه علاوه بر وظایف و اختیارات موضوع قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب ۹/ ۱۲/ ۱۳۷۱ ، دارای وظایف و اختیارات مصرح در این قانون نیز به شرح …