قانون واگذاری قیمومیت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه صالح مصوب ۱۳۷۶/۴/۲۹

1,000,000 ریال

قانون واگذاری قیمومیت محجوران تحت پوشش
سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا زمان
تعیین قیم توسط دادگاه صالح
مصوب 1376/4/29