قانون واگذاری قیمومیت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه صالح مصوب ۱۳۷۶/۴/۲۹

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون واگذاری قیمومیت محجوران تحت پوشش
سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا زمان
تعیین قیم توسط دادگاه صالح
مصوب 1376/4/29

توضیحات

‌ماده واحده – در کلیه مواردی که سازمان بهزیستی کشور متکفل امور فرد محجوری می‌گردد که محتاج نصب قیم باشد مکلف است جهت نصب ‌قیم موضوع را به مراجع قضایی مربوطه اعلام نماید.

‌تا زمانی که دادگاه فرد معینی را به عنوان قیم نصب نکرده…