قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب ۱۳۸۲/۴/۲۹

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون نحوه اهداء جنین به
زوجین نابارور
مصوب 1382/4/29

توضیحات

ماده ۱ – به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذی‌ صلاح مجاز‌ خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال ‌جنین ‌های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوج های قانونی و شرعی پس ‌از موافقت کتبی ‌زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری ‌آن ها (‌هر یک…