قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۱۶/ ۳/ ۱۳۴۶ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی

مصوب 16/ 3/ 1346*

به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه