قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۱۶/ ۳/ ۱۳۴۶ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی

مصوب 16/ 3/ 1346*

به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

* نظریه شماره ۷/۱۸۷۷ مورخ ۱۸ / ۹/ ۱۳۹۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مورد نظریه شماره ۷/۷۵۷ مورخ ۹/ ۲/ ۱۳۸۹ (نظریه شماره ۷/۷۵۷ مورخ ۹/ ۲/ ۱۳۸۹) با اجرای قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/ ۲/ ۱۳۸۷ قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۱۶/ ۳/ ۱۳۴۶ منتفی است)، منظور این بوده است که با اجرای قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با فروش خانه مورد تصرف کارمند به ایشان و یا انجام مقدمات فروش و توافق طرفین در خصوص…