قانون منع تعقیب اشخاصی که در امور مربوط به اموال قبل از کشف جرم اقرار می نمایند مصوب ۱۳۲۲/۵/۲۳مجلس شورای ملی

1,000,000 ریال

قانون منع تعقیب اشخاصی که در امور مربوط به اموال قبل از کشف جرم اقرار می نمایند
مصوب 1322/5/23مجلس شورای ملی