قانون منع تعقیب اشخاصی که در امور مربوط به اموال قبل از کشف جرم اقرار می نمایند مصوب ۱۳۲۲/۵/۲۳مجلس شورای ملی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون منع تعقیب اشخاصی که در امور مربوط به اموال قبل از کشف جرم اقرار می نمایند
مصوب 1322/5/23مجلس شورای ملی

توضیحات

ماده واحده – در جرائم مربوط به اموال هر گاه بیش از یک نفر مداخله داشته و قبل از کشف قضیه یکی از متهمین مأمورین تعقیب را از وجود جرم‌مسبوق نموده…