قانون ممنوعیت وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور مصوب ۲۹/ ۷/ ۱۳۶۵

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون ممنوعیت وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور
مصوب 29/ 7/ 1365

توضیحات

‌ماده واحده – اختصاص و پرداخت هر گونه وجه از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه سالیانه کل کشور و اموال و ثروت های ‌عموی از سوی وزارتخانه‌ ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی و‌ استفاده کردن از امکانات دولتی و کارکنان برای جمع …