قانون ممنوعیت وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور مصوب ۲۹/ ۷/ ۱۳۶۵

1,000,000 ریال

قانون ممنوعیت وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور
مصوب 29/ 7/ 1365