قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰/ ۲/ ۱۳۹۵

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
مصوب 20/ 2/ 1395

توضیحات

ماده واحده- از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌ های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاه ‌هایی که به …