قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰/ ۲/ ۱۳۹۵

1,000,000 ریال

قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
مصوب 20/ 2/ 1395