قانون مطبوعات مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون مطبوعات مصوب 22/ 12/ 1364
با اصلاحات و الحاقات بعدی

توضیحات

فصل‌ اول‌ ـ تعاریف‌ ‌
ماده‌ ۱ (اصلاحی ۸/ ۹/ ۱۳۸۸) ـ مطبوعات‌ در این‌ قانون‌ عبارتند از نشریاتی‌ که‌ به طور منظم‌ با نام‌ ثابت‌ و تاریخ‌ و شماره‌ ردیف‌ در زمینه ‌های‌ گوناگون‌ خبری‌، انتقادی‌، اجتماعی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، کشاورزی‌، فرهنگی‌، دینی‌، علمی‌، فنی‌، نظامی‌، هنری‌، ورزشی‌ و نظایر اینها منتشر می شوند.
تبصره‌ ۱ (اصلاحی ۳۰/ ۱/ ۱۳۷۹) ـ انتشار فوق العاده‌ اختصاص‌ به‌ نشریه‌ ای‌ دارد که‌ به طور مرتب‌ انتشار مییابد.