قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۳۰/ ۹/ ۱۳۶۵ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/ 9/ 1365
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه