قانون مربوط به مواد روان گردان (پسیکوتروپ) مصوب ۸/ ۲/ ۱۳۵۴ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون مربوط به مواد روان گردان (پسیکوتروپ)

مصوب 8/ 2/ 1354

به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 

توضیحات

ماده ۱ – مواد روان گردان به موادی گفته می ‌شود که در فهرست ‌های چهارگانه ضمیمه این قانون مندرج است. وزارت بهداری* در صورت توصیه ‌کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد می‌تواند در فهرست های چهارگانه مذکور با تصویب هیأت وزیران تجدید نظر نموده و مراتب را به وسیله روزنامه‌ رسمی کشور شاهنشاهی و جراید کثیر الانتشار اعلام نماید