قانون مربوط به مواد روان گردان (پسیکوتروپ) مصوب ۸/ ۲/ ۱۳۵۴ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون مربوط به مواد روان گردان (پسیکوتروپ)

مصوب 8/ 2/ 1354

به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه