قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹/ ۳/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

1,000,000 ریال

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی
و مواد خوردنی و آشامیدنی
مصوب 29/ 3/ 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور