قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر مصوب ۲۳/ ۱/ ۱۳۶۷

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ
حمل کالا و مسافر
مصوب 23/ 1/ 1367

توضیحات

‌ماده ۱ (اصلاحی ۳۱/ ۳/ ۱۳۹۰) – مجازات تجاوز از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر که توسط وزارت راه و ترابری اعلام می ‌شود از ناحیه شرکت یا مؤسسه و یا پیمانکاری‌ حمل و نقل حتی با رضایت صاحب کالا و یا مسافر با توجه به دفعات و مراتب جرم و شرایط و امکانات خاطی برای بار اول جزای نقدی از ۵ تا ۲۰‌برابر وجهی که اضافه دریافت شده و تعطیل موقت …