قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر مصوب ۲۳/ ۱/ ۱۳۶۷

1,000,000 ریال

قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ
حمل کالا و مسافر
مصوب 23/ 1/ 1367