قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب ۲۳/ ۱/ ۱۳۶۷

1,000,000 ریال

قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا
مصوب 23/ 1/ 1367