قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب ۲۳/ ۱/ ۱۳۶۷

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا
مصوب 23/ 1/ 1367

توضیحات

ماده ۱ – متصدی شرکت ها، مؤسسات، بنگاه ‌های حمل و نقل و رانندگانی که مسئول حمل کالا به مقصد می ‌باشند چنان چه عمداً آن را به مقصد‌ن رسانند علاوه بر جبران خسارت وارده به صاحب کالا (‌در مثلی مثل و در قیمتی قیمت) به حبس از ۲ تا ۵ سال یا جریمه نقدی معادل ۱۰ تا ۲۰ برابر‌ قیمت کالا محکوم می ‌شوند و در صورت تکرار جرم مذکور به …