قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۵۳

1,000,000 ریال

قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی
مصوب 29/ 11/ 1353