قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۵۳

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی
مصوب 29/ 11/ 1353

توضیحات

* بخش نامه شماره ۱۷۴۲۹/ ۸۲/ ۱- مورخ ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۸۲ رییس قوه قضاییه:
موضوع: افشاء اسناد طبقه بندی شده
بعضاً مشاهده شده است که بعضی از قضات محترم، اسناد مربوط به ضابطین قضایی یا سازمان های در حکم ضابط را در اختیار متهمین قرار می دهند که این امر منجر به اختلال در فعالیت های آنان گردیده است، لذا با عنایت به این که قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی …