قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

1,000,000 ریال

قانون شوراهای حل اختلاف
مصوب 1394/9/16 کمیسیون قضایی و حقوقی
مجلس شورای اسلامی